1. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FACTURA DIGITAL
1. OBJECTE
L’objectiu d’aquestes condicions és facilitar l’accés al servei de factura digital als clients de l’empresa subministradora d’aigua que siguin usuaris del lloc web Oficina Virtual. Abre en ventana nueva.Oficina Virtual. Donar-se d’alta i de baixa d’aquest servei és voluntari i de franc. Esta disponible per a tots els clients titulars de contractes de subministrament que estiguin registrats com a usuaris de l’Oficina Virtual.
Quan el client es dóna d’alta en aquest servei pot veure la factura de l’empresa subministradora d’aigua a través d’internet, en lloc de rebre la factura en paper per correu ordinari.

2. INCORPORACIÓ DEL CLIENT AL SERVEI I REVOCACIÓ
2.1. Cal que el client accepti donar-se d’alta activant el servei de factura digital a l’Oficina Virtual. Per activar el servei, el client ha d’accedir a l’Oficina Virtual, emplenar i validar el formulari que hi ha al lloc web Oficina Virtual. Obre una finestra nova Oficina Virtual. Al final del procés, el client ha d’acceptar aquestes condicions de prestació del servei. Des d’aquest moment, el client accepta tates les condicions generals que es detallen i garanteix la veracitat i l’exactitud de les dades proporcionades.

2.2. El client pot revocar la seva sol-licitud en qualsevol moment. Per fer-ho, ha d’emplenar el formulari que hi ha en aquest lloc web. A partir d’aquell moment, tornara a rebre la factura en paper per correu ordinari. Depenent de la periodicitat de la facturació, aquest pas es fara efectiu en el següent període de facturació del contracte, sempre que no s’hagin emes les factures del lot de facturació corresponent al seu contracte de subministrament.
2.3. Un cop que s’hagi donat d’alta, el client/usuari pot accedir al servei entrant a l’Oficina Virtual amb el seu nom d’usuari i contrasenya personal.

3. CONTINGUT DEL SERVEI
3.1. Poden accedir al servei de factura digital tots els clients titulars de contractes de subministrament de l’empresa subministradora d’aigua.
3.2. El servei de factura digital permet veure, a la pantalla de l’ordinador, la factura i els detalls. El client també pot imprimir-la a la seva impressora mitjanc;:ant les funcionalitats corresponents del seu navegador.
3.3. El client pot veure, consultar, imprimir o desar al seu ordinador les factures les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
3.4. Té garantit l’accés a qualsevol factura a l’Oficina Virtual amb un historial maxim de tres [3] anys.3.5. El document que el client té a la seva disposició a l’Oficina Virtual en activar el servei de factura digital no és una factura electronica i no té validesa legal com a document tributari.
3.6 Les factures de liquidació de baixa del contracte de subministrament sempre s’enviaran en paper a l’adreça del subministrament o a l’adrec;:a que el client indiqui en el moment en que sol-liciti la baixa.
3.7. Les factures emeses per l’empresa subministradora d’aigua als seus clients pel servei de subministrament d’aigua es carregaran a l’Oficina Virtual en format PDF, perque el client les pugui consultar per internet. No es carregaran altres factures que no siguin les que s’han especificat més amunt. Si no pot veure les factures, pot descarregar de franc un programa de visualització de documents PDF al lloc web d’Adobe.

3.8. El client pot imprimir la factura a qualsevol impressora després de consultar-la a l’Oficina Virtual.

També pot demanar l’enviament puntual de la factura en paper (la factura original) per correu ordinari des de la mateixa Oficina Virtual, a l’apartat Atenció al client o trucant al telèfon d’atenció al client.

3.9. Si no indica el contrari, el client autoritza que se li envïï un missatge d’avís al compte de correu electrònic proporcionat durant el registre a l’Oficina Virtual. Aquest avís comunica la data d’emissió de la factura, el número de referència del contracte de la factura, com també el consum i l’import corresponent. El client es compromet a comunicar qualsevol canvi en la seva adreça de correu elèctronic.

El fet de no rebre aquest avís no suposa la baixa del servei de factura digital, ja que l’avís és únicament de caràcter informatiu. El client pot demanar en qualsevol moment que no se li enviï aquest avís.

  1. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

4.1. L’empresa subministradora d’aigua garanteix la seguretat i la confidencialitat del servei de factura digital i del missatge d’avís a través de la seva adreça de correu electrònic.

4.2. Quan el client accedeixi al web Oficina Virtual se li demanarà que s’identifiqui amb el seu nom d’usuari i contrasenya, que són exclusius de cada client i que es faciliten de manera confidencial. El client pot canviar la seva contrasenya en qualsevol moment mitjançant les funcionalitats que li ofereix l’Oficina Virtual.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

AIGUA DE RIGAT l’informa del tractament que realitza de les dades personales que vostè facilita d’una forma breu, senzilla i clara. Per això, posa a la seva disposició un resum de la seva Política de Privacitat i el text complet, adaptat a la nova normativa de protecció de dades, el pot consultar a www.aiguaderigat.cat.

 

 

Responsable del tractament

·        AIGUA DE RIGAT, S.A. (en adelante AIGUA DE RIGAT) amb domicili social al
C. Santa Maria, 10 de Igualada (08700) y NIF A-08008849.
Delegat de Protecció de Dades  

·         Correu electrònic: dpo.es@suez.com

·         El Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) de AIGUA DE RIGAT es troba a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte en relació al tractament que realitzem de les seves dades personals.

Finalitats del tractament ·         Subministrar el servei d’aigua que ha contractat.

·         Tramitar i resoldre possibles incidències que es produeixin en el subministrament d’aigua.

·         Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, etc.).

·         Facilitar-li informació sobre el seu consum d’aigua.

·         Realitzar estudis estadístics i/o enquestes relacionades amb el subministrament d’aigua, mentre duri la vigència del seu contracte.

·         Gestionar l’accés i utilització de l’oficina virtual.

·         Trametre-li informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa, als esdeveniment que organitza, o que organitzen tercers en relació a la gestió del servei que presta AIGUA DE RIGAT, sempre que ens atorgui el seu consentiment.

·         Elaboració d’un perfil sobre vostè mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre gaudeixi del servei esmentat i  sempre que ens atorgui el seu consentiment.

 

 

Legitimació del tractament

 

·         L’existència d’un contracte signat amb vostè.

·         La normativa reguladora del servei d’abastament d’aigua potable, en la mesura que ens atribueix determinades funcions i obligacions que impliquen necessàriament el tractament de les seves dades personals.

·         L’Interès legítim de la companyia en detectar fuites, fraus, balanços hidràulics i estudis estadístics per a la millora del servei o disseny de noves funcionalitats.

·         El seu consentiment per a tractaments opcionals no relacionats directament amb els serveis que rep.

Destinataris de la informació

 

·        AIGUA DE RIGAT compta amb  diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució dels serveis contractats.

·         Les seves dades podran ser cedides a entitats locals amb competència en la matèria.

Els seus drets

 

·         Pot accedir a les seves dades, sol·licitar que es modifiquin o es suprimeixin, exercir el seu dret a la portabilitat, oposar-se a que realitzem perfils d’usuari amb la seva informació personal o demanar que limitem el tractament en la forma que expliquem en la Política de Privacitat a través del nostre web: www.aiguaderigat.cat

·         Recordi que el consentiment que dóna per a tractar les seves dades amb finalitats addicionals (per exemple, enviament de publicitat) és sempre revocable.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  “FACTURA DIGITAL”

  1. OBJETO

El objeto de las presentes Condiciones es facilitar el acceso al servicio de “Factura digital” a los clientes de empresa suministradora de agua que sean usuarios del sitio web Oficina Virtual.El alta y la baja en este servicio son voluntarias y gratuitas. Está disponible para todos los clientes titulares de contratos de suministro que estén registrados como usuarios de la Oficina Virtual.

El alta en este servicio comporta ver la factura de empresa suministradora de agua a través de Internet, en lugar de recibir la factura en papel a través del correo ordinario.

  1. INCORPORACIÓN DEL CLIENTE AL SERVICIO Y REVOCACIÓN

2.1. Es necesario que el cliente acepte darse de alta activando el servicio de Factura digital en la Oficina Virtual. El cliente activará el servicio accediendo a la Oficina Virtual, rellenando y validando el formulario que se encuentra en el sitio web Oficina Virtual. Al final del proceso, el cliente debe aceptar las presentes Condiciones de prestación del servicio. Desde este momento, el cliente acepta todas las Condiciones Generales que se detallan y garantiza la veracidad y exactitud de los datos proporcionados.

2.2. Rellenando el formulario que se encuentra en este sitio web, el cliente podrá revocar su solicitud en cualquier momento. A partir de entonces, volverá a recibir la factura en papel a través del correo ordinario. Dependiendo de la periodicidad de la facturación, este paso se hará efectivo en el siguiente periodo de facturación del contrato, siempre y cuando no se hayan emitido las facturas del lote de facturación correspondiente a su contrato de suministro.

2.3. Una vez dado de alta, el cliente/usuario accederá al servicio entrando a la Oficina Virtual con su nombre de usuario y contraseña personal.

  1. CONTENIDO DEL SERVICIO

3.1. Podrán acceder al servicio de Factura digital todos los clientes titulares de contratos de suministro de la empresa suministradora de agua.

3.2. El servicio de la Factura digital permite ver en la pantalla de su ordenador la factura y su detalle, y también imprimirla en su impresora mediante las correspondientes funcionalidades de su navegador.

3.3. El cliente podrá ver, consultar e imprimir o almacenar en su ordenador sus facturas las 24 horas del día y los 365 días del año.

3.4. Tiene garantizado el acceso a cualquier factura en la Oficina Virtual con un histórico máximo de tres (3) años.

3.5. El documento que se pone a disposición del cliente en la Oficina Virtual al activar el servicio “Factura digital” no es una factura electrónica y no tiene validez legal como documento tributario.

3.6 Las facturas de liquidación de baja del contrato de suministro siempre se enviarán en papel a la dirección del suministro o a la dirección que el cliente indique en el momento que solicite la baja.

3.7. Las facturas emitidas por la empresa suministradora de agua a sus clientes por el servicio de suministro de agua se cargarán en la Oficina Virtual en formato PDF, para que el cliente las pueda consultar a través de Internet. No se cargarán otras facturas que no sean las especificadas anteriormente. Si no puede ver las facturas, puede descargar de forma gratuita un visor de documentos PDF en el sitio web de Adobe.

3.8. El cliente podrá imprimir la factura en cualquier impresora después de consultarla en la Oficina Virtual.

También podrá pedir el envío puntual por correo ordinario de la factura en papel (factura original) desde la propia Oficina Virtual, en el apartado Atención al cliente o mediante el teléfono de atención al cliente.

3.9. Si no manifiesta lo contrario, el cliente autoriza que se le envíe un mensaje de aviso a la cuenta de correo electrónico proporcionada en el momento de su registro en Oficina Virtual. Este aviso le informa de la fecha de emisión de la factura, su número de referencia del contrato y factura, así como el consumo y el importe de ésta. El cliente se compromete a informar sobre cualquier cambio en su dirección de correo electrónico.

No recibir este aviso no supone la baja del servicio de Factura digital, ya que el aviso es únicamente de carácter informativo. El cliente puede pedir en cualquier momento que no se le envíe dicho aviso.

  1. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

4.1. La empresa suministradora de agua garantiza la seguridad y confidencialidad del servicio Factura digital y del mensaje de aviso a través de su correo electrónico.

4.2. Cuando el cliente acceda a la webOficina en  Red se le pedirá identificarse mediante su nombre de usuario y contraseña, que son exclusivos para cada cliente y se facilitan de manera confidencial. El cliente podrá cambiar en cualquier momento su contraseña mediante las funcionalidades que le ofrece la Oficina Virtual.

  1. PROTECCIÓN DE DATOS

AIGUA DE RIGAT desea informarle del tratamiento que realiza de los datos personales que Ud. facilita de una manera breve, sencilla y clara. Para ello, pone a su disposición un resumen de su Política de Privacidad, cuyo texto completo, adaptado a la nueva normativa de protección de datos, puede ser consultado en www.aiguaderigat.cat

 

 

Responsable del tratamiento

·        AIGUA DE RIGAT, S.A. (en adelante AIGUA DE RIGAT) amb domicili social al
C. Santa Maria, 10 de Igualada (08700) y NIF A-08008849.
Delegado de Protección de Datos  

·         Correo electrónico: dpo.es@suez.com

·         El Delegado de Protección de Datos (“DPO”) de AIGUA DE RIGAT está a su disposición para resolver cualquier duda en relación al tratamiento que realizamos de sus datos personales.

Finalidades del tratamiento ·         Suministrar el servicio de agua.

·         Tramitar y solucionar posibles incidencias que se produzcan en el suministro de agua.

·         Atender las solicitudes que Ud. voluntariamente nos efectúe (entre otras, reclamaciones, consultas de dudas, llamadas de emergencia, etc.).

·         Facilitarle información sobre su consumo de agua.

·         Realizar estudios estadísticos y/o encuestas relacionadas con el suministro de agua, mientras dure su contrato.

·         Gestionar el acceso y utilización de la oficina virtual.

·         Remitirle información comercial relativa a la actividad que desarrolla, a los eventos que organiza, o que organizan terceros en relación con la gestión del servicio que presta AIGUA DE RIGAT, siempre que nos otorgue su consentimiento.

·         Elaboración de un perfil sobre usted mediante la realización de un seguimiento continuo de su consumo de agua, así como utilizar otros datos que nos haya facilitado, para ofrecerle promociones y servicios personalizados relacionados con el sector del agua, mientras disfrute de dicho servicio y siempre que nos otorgue su consentimiento.

 

 

Legitimación del tratamiento

 

·         La existencia de un contrato firmado con Ud.

·         La normativa reguladora del servicio de abastecimiento de agua potable, en la medida que nos atribuye determinadas funciones y obligaciones que implican necesariamente el tratamiento de sus datos personales.

·         Interés legítimo de la compañía en detectar fugas,  fraudes, balance hidráulico y estudios estadísticos para la mejora del servicio o diseño de nuevas funcionalidades.

·         Su consentimiento para tratamientos opcionales no relacionados directamente con los servicios que recibe.

Destinatarios de la información

 

·        AIGUA DE RIGAT cuenta con varios proveedores que le asisten en la ejecución de los servicios contratados.

·         Sus datos podrán ser cedidos a entidades locales con competencia en la materia.

 

Sus derechos

 

·         Puede acceder a sus datos, solicitar que se modifiquen o supriman, ejercer el derecho a la portabilidad, oponerse a que realicemos perfiles de usuario con su información personal o pedir que limitemos el tratamiento en la forma que explicamos en la Política de Privacidad a través de nuestra web: www.aiguaderigat.cat

·         Recuerde que el consentimiento que presta para tratar sus datos con fines adicionales (por ejemplo, envío de publicidad) es siempre revocable.